Monday, 19 May 2003

PRVO SARS PA ONDA GRIPA


Jesu li teţi oblici gripe nova pođast koja ăe obiljeţiti ovo novo stoljeăe ?
Nako SARS-a moţda nam prijete gripe s teđkim zdrastvenim posljedicama zbog brzine đirenja. Rekao je to
na godiđnjem skupu Svjetske zdrastvene organizacije direktor programa za borbu protiv
zaraznih bolest David Hymann.
Nadalje kaţe :

da "nema sumnje da że tijekom ovog stoljeża dożi do pojave novih smrtonosnih zaraznih bolesti." Po opasnosti izdvojio je mogużnost novih, nepoznatih oblika gripe, rekavđi da bi borba protiv gripe trebala biti jedan od glavnih prioriteta Svjetske zdravstvene organizacije.

No comments: