Tuesday, 11 November 2003

GOVORNI SMS
Tako na primjer, Orange korisnik koji ?eli kupiti buket cvijeca za posebnu prigodu mo?e poslati poruku sa svog mobilnog telefona na nacin da frazira zahtjev kako god ?eli. Zahtjev mo?e glasiti "bilo koja cvjecarna blizu mene" ili "cvjecarnica", ili pak "kupi cvijece". Nakon ?to korisnik po?alje tekstualnu poruku, Orange mre?a automatski pronalazi korisnikovu lokaciju. Ta je informacija potom pridru?ena Dejima Direct tehnologiji. Pokrece se interpretacija onoga ?to je korisnik zatra?io. Zahtjev se potom prosljeduje kao strukturirani upit bazi podataka koja sadr?i niz ponudaca usluge. Kroz nekoliko sekundi, Orange korisnik dobiva tekstualnu poruku sa lokacijom ponudaca tra?ene kategorije koji su najbli?i njegovoj lokaciji.

"Ulazom na masovno tr?i?te mimo segmenta mladih i pogonjenjem novih SMS aplikacija zasnovanih na govornom jeziku, kori?tenje SMS-a ce se, predvidamo, udvostruciti do 2005.," rekao je Dr. Alistair Brydon, predsjednik konzultantske i istra?ivacke organizacije SoundPartners. "Postoji jo? uvijek golem potencijal rasta u bazicnom SMS-u i veseli me da Orangeovo i Dejimaino partnerstvo ?iri horizonte usluga SMS-a na nacin koji ce biti korisniji korisnicima."( via VIP portal )

No comments: